Уведомление за поверителност на личните данни, обработвани от “Евро Геймс Технолоджи” ООД при подбор на служители

Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно обстоятелствата, свързани със защитата на лични данни в процеса на подбор.

Информация за „Евро Геймс Технолоджи“ ООД:
Администратор на лични данни е “Евро Геймс Технолоджи” ООД, с ЕИК 130947038, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1766 район Витоша, ул. „Панорама София“ № 6, бизнес център „РИЧХИЛ“, партер, („Дружеството“), уеб сайт: www.egt.com.

 

Контакти на Длъжностното лице по защита на личните данни на „Евро Геймс Технолоджи“ ООД:
Десислава Димитрова, e-mail: [email protected].

 

Лични данни:
Дружеството обработва следните категории лични данни на лицата, участващи в процедура по подбор на работници и служители, а именно: имена, гражданство, образование, квалификации, кариерно развитие и професионален опит, данни от положени тестове, данни за правоспособност за управление на МПС, справки от КАТ, адрес, телефон и др. данни, необходими за покриване на изискванията за съответната позиция.

 

Основание за обработка:
Основанието за обработка на личните данни, описани в предходната точка, е алтернативно (в зависимост от позициите, за които се кандидатства, срокът на съхранение и т.н.):
• Легитимен интерес на Дружеството – съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679;
• Съгласие – съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.

 

Цели на обработката:
Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:
• За намиране на подходящи кандидати за работа в Дружеството;
• Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
• Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.

 

Срок на съхранение:

Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор, е 6 месеца, освен ако субектът не е дал съгласие за по-дълъг срок за съхранение на данните или съгласие за обработване и за други бъдещи позиции, но във всички случаи срокът не може да бъде по-дълъг от 1 година.

В случай че субектът на данни кандидатства за работа през онлайн платформа, то следва да има предвид и Политиката за защита на данни на тази онлайн платформа, респективно и предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност.

 

Защита и достъп до данните:

Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор.

 

Права на кандидатите за работа:

Дружеството осигурява всички права на кандидата за работа, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:
• при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от него данни, включително копие, ако е възможно;
• има право да изиска от Дружеството достъп до коригиране или заличаване/изтриване на личните данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставки за това;
• има право да направи възражение срещу обработването, както и да подаде жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
• има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие;
• както и има право да упражни своето право на преносимост.

 

Всички искания, свързани с личните данни, като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др., описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: [email protected]. Искането трябва да съдържа трите имена на субекта и, в случай че то е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, като се уточни и кое право се упражнява. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права.

 

Задължение на Дружеството е да отговори на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.

Исканията ще се считат за прекомерни, поради своята повторяемост, и ще се таксуват (единствено за покриване на разходите за обработка), ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.

 

Настоящото уведомление може да подлежи на изменение, като последно е актуализирано на 01.02.2024 г.

icon close
icon close